Prima pagină

În cele peste patru decenii Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Bistriţa a recuperat, format, educat, facilititat accesul la informare recuperarea socio- emoțională a copiilor cu CES, adaptându-se în mod firesc cerinţelor societăţii de mâine şi promovând o dezvoltare susţinută şi conformă realităţilor europene.

 

VIZIUNEA

Centrului Școlar De Educaţie Incluzivă Nr. 1 Bistriţa se poate exprima sintetic astfel:  Educaţie de calitate prin intermediul unui curriculum adaptat, a unor măsuri organizaţionale, strategii de predare, recuperare, compensare și a unui mod adecvat de utilizare a resurselor, prin programe educaționale și terapeutic-recuperatorii care să recunoască şi să răspundă nevoilor diferite ale copiilor/ elevilor, ţinând cont de particularitățile lor, de ritmurile de învățare diferite.

 

MISIUNEA  

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Bistriţa propune, prin MISIUNEA sa,  realizarea unui demers educativ de calitate, adaptat, într-un mediu educative securizant, pozitiv și suportiv, având drept scop integrarea și acceptarea copiilor cu nevoi speciale în comunitate.

 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Bistriţa
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Bistriţa

 

În vederea îndeplinirii misiunii noastre ne propunem respectarea și promovarea unor valori fundamentale: PROFESIONALISM, MUNCĂ ÎN ECHIPĂ, DĂRUIRE, SPRIJIN RECIPROC, ALTRUISM, IMPLICARE, ÎNCREDERE, TOLERANȚĂ, INIȚIATIVĂ, RESPECT ȘI COOPERARE

 

Argument

Scopul educaţiei speciale este învăţarea, educarea, reabilitarea, recuperarea, adaptarea şi integrarea şcolară, profesională şi socială a copiilor/elevilor cu deficienţe şi/sau tulburări ori dificultăţi de învăţare. Copilul trebuie să reprezinte o valoare centrală a societăţii şi resursa umană a viitorului. Interesul superior al copilului impune luarea unor decizii procedurale pertinente de către autorităţile abilitate, care pot influenţa pozitiv viaţa, sănătatea şi dezvoltarea acestuia.

Educaţia şcolară a copiilor cu cerinţe educative speciale trebuie să corespundă nevoilor de dezvoltare ale acestora, prin evaluarea adecvată a potenţialului de dezvoltare şi prin asigurarea reabilitării/recuperării şi compensării deficienţelor sau tulburărilor, dificultăţilor de învăţare. În acest context, educaţia specială trebuie să-i ajute pe copii/elevii cu deficienţe să atingă nivelul posibil de dezvoltare individuală cât mai aproape de dezvoltarea normală prin: acumularea experienţei necesare învăţării şcolare şi sociale, formarea abilităţilor necesare învăţării în şcoală, însuşirea cunoştinţelor, formarea priceperilor şi a deprinderilor utile integrării sociale, profesionale şi vieţii culturale în comunitate şi asigurarea şanselor şi a condiţiilor pentru continuarea pregătirii şcolare pe diferite trepte de învăţământ.

Menirea școlii este să asigure programe educaționale secvențiale, continue, structurate și individualizate, desfășurate într-un mediu stimulativ și protector.  Activitățile instructiv-educative din diferitele arii curriculare să urmărească valorizarea potențialului de care dispun elevii în planul cognitiv, fizic, emoțional și social. Școala, în parteneriat cu părinții și comunitatea locală, are responsabilitatea de a educa toți elevii, astfel încât să-și valorifice cât mai bine potențialul de care dispun, pentru a atinge maximum posibil de independent în viața obișnuită. Promovarea drepturilor copilului cu dizabilităţi, asigurarea egalităţii de şanse precum şi, asigurarea unor servicii educaţionale de calitate constituie elemente esenţiale ale eliminării barierelor de atitudine şi de mediu în vederea reabilitării şi integrării sociale a copiilor cu  cerințe educaționale speciale.